Điều khoản Dịch vụ tại ShipMy

ShipMy cam kết nhận các loại dịch vụ theo đúng thời hạn, điều kiện và các điều khoản nếu đạt được sự thỏa mãn của các công cụ để tiến hành hợp đồng.

1. ĐỊNH NGHĨA

Dưới đây là các định nghĩa áp dụng cho các điều khoản và điều kiện chi phối hợp đồng vận chuyển và thực hiện các dịch vụ khác giữa người gửi hàng và chúng tôi.

“Chúng tôi”, “Tôi của chúng tôi”  đề cập đến  ShipMy ;

“Người gửi”, “Của người gửi” ám chỉ người gửi lô hàng, người gửi hoặc người nhận lô hàng, người giữ phiếu gửi hàng, người nhận và chủ của lô hàng hoặc bất kỳ bên nào có quyền lợi pháp lý liên quan đến lô hàng, hoặc bất kỳ bên nào có quyền đạt được công việc là các dịch vụ khác.

“Vận chuyển” bao gồm toàn bộ các hoạt động và dịch vụ liên quan đến việc vận chuyển lô hàng;

“Các dịch vụ khác”  là tất cả các dịch vụ khác ngoài dịch vụ vận chuyển lô hàng mà chúng tôi thực hiện, ví dụ như lưu trữ, phân loại, sắp xếp, đóng gói, lắp đặt, dịch vụ gia tăng giá trị và quản lý công việc vận chuyển;

“Lô hàng”  đề cập đến hàng hóa hoặc tài liệu bất kỳ loại nào (bao gồm cả hàng rời hoặc trong một hoặc nhiều gói hàng) mà chúng tôi đã nhận để vận chuyển từ một địa chỉ này đến địa chỉ khác hoặc để thực hiện các dịch vụ khác, có hoặc không có phiếu gửi;

“Các mặt hàng cấm” ám chỉ bất kỳ hàng hóa hoặc tài liệu nào bị cấm vận chuyển theo luật, quy chế hoặc quy định tại bất kỳ quốc gia nào mà lô hàng đang chuyển đi;

2. BÊN MÀ NGƯỜI GỬI KÝ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng vận chuyển và thực hiện các dịch vụ khác được thiết lập giữa người gửi và ShipMy hoặc giữa người gửi và bất kỳ chi nhánh, liên kết hoặc địa điểm nào mà lô hàng đã được nhận để vận chuyển hoặc, tùy theo trường hợp cụ thể, để thực hiện các dịch vụ khác cho người gửi. Người gửi đồng ý rằng chúng tôi có thể ký kết các hợp đồng phụ, toàn bộ hoặc một phần liên quan đến việc vận chuyển hoặc thực hiện các dịch vụ khác dưới các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi quyết định.

3. CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI GỬI VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÚNG TÔI

Khi giao lô hàng cho chúng tôi, người gửi tự động chấp nhận các điều khoản và điều kiện được quy định trong phiếu gửi hàng, hợp đồng vận chuyển, và hợp đồng thực hiện các dịch vụ khác, cả về tên của người gửi và của bất kỳ người nào khác có quyền lợi liên quan đến lô hàng hoặc việc thực hiện các dịch vụ khác, bất kể người gửi đã ký tên lên phiếu gửi hàng của chúng tôi hay không. Các điều khoản và điều kiện này cũng áp dụng cho mọi bên, bao gồm cả bất kỳ bên nào mà chúng tôi sử dụng hoặc đại diện để tiếp nhận hàng, vận chuyển, hoặc giao lô hàng hoặc thực hiện các dịch vụ khác cho người gửi. Chỉ một số nhân viên có thẩm quyền của chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện này bằng văn bản. Trong trường hợp người gửi giao lô hàng cho chúng tôi với chỉ thị bằng miệng hoặc văn bản mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện này, thì chúng tôi sẽ không bị ràng buộc bởi các chỉ thị đó.

4. HÀNG HÓA NGUY HIỂM / BẢO ĐẢM

 • 4.1    Hàng hóa nguy hiểm

  Bất kỳ quy định nào trong nước hoặc quốc tế khác có thể được áp dụng cho việc vận chuyển hoặc thực hiện các dịch vụ liên quan đến hàng hóa nguy hiểm.
 • 4.2    Các quy định bảo đảm cho Hàng hóa Đường hàng không

  Người gửi cần đảm bảo rằng lô hàng không bao gồm bất kỳ hàng hóa cấm nào, như đã quy định trong Phụ lục 17 của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) hoặc các quy định liên quan trong nước hoặc quốc tế có thể ảnh hưởng đến an ninh hàng không. Chúng tôi có thể kiểm tra an ninh các lô hàng chúng tôi vận chuyển hoặc xử lý, bao gồm việc sử dụng thiết bị X-quang. Người gửi đồng ý rằng lô hàng của họ có thể bị mở ra và kiểm tra nội dung trong quá trình vận chuyển.
  Người gửi phải đảm bảo rằng lô hàng được chuyển đến đúng địa chỉ và có chữ ký xác nhận việc nhận hàng từ chúng tôi.
 • 4.3   Các mặt hàng cấm

Chúng tôi không chấp nhận lô hàng chứa các mặt hàng bị cấm.

5. QUYỀN THANH TRA

Người gửi đồng ý rằng chúng tôi hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước nào, bao gồm cả hải quan, có thể tiến hành kiểm tra và mở ra lô hàng của người gửi bất kỳ lúc nào.

6. THỜI GIAN CHUYỂN HÀNG

Thời gian vận chuyển từ 7-21 ngày, không bao gồm các ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ và các ngày nghỉ của ngân hàng, cùng với các trường hợp chậm trễ do hải quan hoặc các sự kiện khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Đối với dịch vụ vận chuyển kèm theo dịch vụ mua hộ, thời gian vận chuyển tính từ khi chúng tôi nhận được hàng hóa từ nhà cung cấp của Quý vị.

7. THÔNG QUAN

 • Người gửi chỉ định chúng tôi là đại lý của họ chỉ với mục đích tiến hành các thủ tục hải quan để đưa hàng ra vào và người gửi xác nhận rằng chúng tôi là người nhận lô hàng với mục đích chỉ định môi giới hải quan để thực hiện việc thông quan và khai hải quan nếu chúng tôi ký hợp đồng thầu phụ để thực hiện công việc này. Nếu bất kỳ cơ quan hải quan nào yêu cầu chứng từ bổ sung để xác nhận việc khai hàng xuất nhập khẩu hoặc tình trạng thông quan của chúng tôi, người gửi có trách nhiệm cung cấp chứng từ đó và chịu phí liên quan.
 • Người gửi cam kết rằng tất cả các thông tin và tờ khai liên quan đến việc nhập xuất hàng hóa là chính xác và trung thực. Trong trường hợp người gửi cung cấp thông tin không chính xác hoặc không trung thực về lô hàng hoặc bất kỳ nội dung nào trong lô hàng, người gửi sẽ chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý, bao gồm việc bồi thường dân sự và khởi tố hình sự. Chúng tôi có thể tự nguyện hỗ trợ người gửi trong việc hoàn tất các thủ tục hải quan và thủ tục khác theo yêu cầu một phần, và người gửi sẽ tự chịu trách nhiệm về các rủi ro liên quan đến việc hỗ trợ này. Người gửi đồng ý bồi thường chúng tôi và miễn trách nhiệm chúng tôi khỏi mọi khoản phí và chi phí phát sinh do thông tin cung cấp bởi người gửi và thanh toán bất kỳ chi phí hành chánh mà chúng tôi có thể tính cho người gửi trong quá trình cung cấp dịch vụ, theo quy định tại điều khoản này.
 • Bất kỳ loại thuế hải quan, thuế (bao gồm thuế VAT nếu áp dụng), phạt, phí lưu kho hoặc các chi phí khác mà chúng tôi phải chịu do các hành vi của cơ quan hải quan hoặc các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước khác, hoặc do người gửi và/hoặc người nhận của người gửi không cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ hoặc không nhận được các giấy phép yêu cầu sẽ được tính phí cho người gửi hoặc người nhận lô hàng. Nếu chúng tôi quyết định tính phí cho người nhận và người nhận từ chối thanh toán chi phí phát sinh, người gửi đồng ý thanh toán các chi phí đó cho chúng tôi, bao gồm cả các chi phí hành chánh liên quan và bất kỳ chi phí nào phát sinh thêm mà chúng tôi phải chịu. Khi chúng tôi yêu cầu lần đầu, người gửi sẽ cung cấp một giấy bảo lãnh phù hợp cho bất kỳ thuế hải quan, thuế, phạt, phí lưu kho hoặc các chi phí khác được nêu tại điều khoản này.
 • Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tất cả các thủ tục thông quan cho lô hàng của người gửi, tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chậm trễ, mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh do sự can thiệp của các nhân viên hải quan hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

8. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GỬI

Người gửi bảo đảm, tuyên bố và cam kết với chúng tôi rằng:

 • Nội dung của lô hàng phải đúng như đã thông báo cho chúng tôi.
 • Lô hàng phải được người gửi chuẩn bị và đóng gói an toàn và cẩn thận để đối phó với các rủi ro trong quá trình vận chuyển thông thường hoặc khi chúng tôi thực hiện các dịch vụ khác, bao gồm cả quá trình phân loại và/hoặc xử lý đi kèm.
 • Nội dung lô hàng phải tuân thủ các quy định pháp luật và phải hợp pháp. Đối với mặt hàng điện tử, chỉ được chuyển từ địa chỉ cá nhân đến nơi nhận hàng của chúng tôi.
 • Trước khi đặt hàng, người gửi cần có thông tin chi tiết về sản phẩm cần mua, bao gồm kích thước, loại hàng, thương hiệu, và chất liệu.
 • Nội dung của lô hàng không được chứa các mặt hàng bị cấm theo quy định của IATA hoặc ICAO và không được là hàng hóa cấm. Cả người gửi và người nhận đều phải tuân thủ các quy định và luật pháp có hiệu lực, và không được thuộc vào các tổ chức hoặc cá nhân không thể thực hiện giao dịch hợp pháp theo quy định hoặc luật pháp đang áp dụng.
 • Nếu người gửi yêu cầu chúng tôi tính phí từ người nhận hoặc bên thứ ba và họ không thanh toán cho chúng tôi, người gửi sẽ phải thanh toán hóa đơn cho chúng tôi cùng với tất cả các chi phí hành chính trong vòng 7 ngày kể từ khi chúng tôi gửi hóa đơn thanh toán cho họ.
 • Người gửi phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
 • Người gửi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp, như quy định trong các quy ước, chỉ thị và luật pháp liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm cả việc mã hóa dữ liệu cá nhân, nếu có khả năng thực hiện, để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân trong trường hợp lô hàng bị thất lạc hoặc gởi nhầm địa chỉ.

Người gửi đồng ý bồi thường cho chúng tôi và miễn trừ chúng tôi khỏi bất kỳ trách nhiệm, chi phí, thiệt hại hoặc phí tổn nào, bao gồm cả các chi phí pháp lý, phát sinh từ việc người gửi vi phạm bất kỳ cam kết, tuyên bố hoặc bảo đảm nào, bất kể xảy ra do sơ ý hay không, và cả khi chúng tôi vô tình chấp nhận một lô hàng không phù hợp với nghĩa vụ của người gửi.

9. PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Dựa trên các quy định dưới đây, chúng tôi giới hạn trách nhiệm của mình đối với bất kỳ mất mát, hỏng hóc hoặc chậm trễ nào trong việc vận chuyển lô hàng của bạn như sau:

 • Với dịch vụ Mua Hộ: Chúng tôi cam kết hoàn trả số tiền đặt mua nếu bạn không nhận được hàng.
 • Về việc mua sản phẩm theo chỉ dẫn của bạn ngoài trang web của chúng tôi: Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm trong việc vận chuyển. Mọi vấn đề khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp của bạn.
 •  ShipMy hoạt động như một trạm trung chuyển, hỗ trợ thanh toán và vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành cho bất kỳ sản phẩm nào. Chúng tôi chỉ có khả năng hỗ trợ trong phạm vi cho phép. Để biết cách đảm bảo sản phẩm của bạn được bảo hành theo quy định của người bán, vui lòng tham khảo hướng dẫn giao dịch an toàn.
 • Trong trường hợp hàng hóa gửi đến trễ hạn và bạn có chứng minh rằng bạn đã gặp thiệt hại, trách nhiệm của chúng tôi chỉ giới hạn trong việc hoàn trả số tiền cước vận chuyển bạn đã thanh toán cho toàn bộ hoặc một phần của lô hàng bị chậm trễ.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tình huống nào liên quan đến niêm phong của hải quan, tái xuất hoặc tăng giá trị thuế, trừ khi Người gửi cung cấp đầy đủ và chính xác giá trị thực tế và tình trạng của từng món hàng trong kiện hàng cho chúng tôi trước.
 • Nếu lô hàng bị mất mát do lỗi của chúng tôi (Không áp dụng cho Dịch Vụ Mua Hộ), mức đền bù tối đa sẽ là như sau:
  • a. Gấp 3 lần phí vận chuyển.
  • b. 100% giá trị hàng hóa nếu đã sử dụng dịch vụ có bảo hiểm và đã khai giá.


10. NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ

 • 10.1   Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến mất thu nhập, thua lỗ, mất thị trường, mất danh tiếng, mất khách hàng, mất quyền sử dụng, mất cơ hội, bất kể việc chúng tôi có hay không biết về việc phát sinh những thiệt hại hoặc mất mát đó, hoặc đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc là hậu quả của nguyên nhân nào, hoặc mất mát phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc vi phạm hợp đồng, sự cẩu thả, hành vi cố ý hoặc vô ý.
 • 10.2   Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu chúng tôi không thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào đối với người gửi do :
  • Các tình huống ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm (nhưng không giới hạn) các tình huống sau đây:
   • Thiên tai bao gồm động đất, gió xoáy, bão các loại, lũ lụt, lốc xoáy, hoả hoạn, dịch bệnh, hiện tượng sương mù, tuyết hoặc sương giá;
   •  Sự kiện bất khả kháng bao gồm (và không giới hạn) chiến tranh, tai nạn, hành vi của nước thù địch, đình công, lệnh cấm vận, hiểm họa từ không khí, xung đột nội bộ trong nước, hay các cuộc biểu tình của dân chúng;
   • Sự gián đoạn trong mạng lưới giao thông đường hàng không hoặc đường bộ trên quy mô quốc gia hoặc địa phương, cũng như sự cố kỹ thuật xảy ra với các phương tiện vận chuyển hay máy móc;
   • Khuyết tật tiềm ẩn hoặc thiếu sót trong hàng hoá gửi đi;
   • Hành vi tội phạm của các bên thứ ba, như trộm cắp và cố ý gây cháy nổ.
  • Các hành vi hoặc thiếu sót của người gửi hoặc bên thứ ba như sau:
   • Người gửi hoặc bất kỳ bên nào đòi quyền lợi liên quan đến lô hàng gửi sẽ đảm bảo rằng họ tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo quy định trong các điều khoản và điều kiện này.
   • Hành vi hoặc hành động thiếu sót của bất kỳ viên chức nào trong lĩnh vực hải quan, hàng không, sân bay hoặc các cơ quan nhà nước khác.
  • Cho dù có sự nhầm lẫn, việc chúng tôi đã chấp nhận chuyến hàng không làm thay đổi việc nội dung hàng gửi chứa các món đồ thuộc loại hàng cấm.
   • Người gửi phải chịu trách nhiệm về hành vi gửi nhầm đó.
 • 10.3  Trong trường hợp của các sản phẩm điện tử, chúng tôi chỉ chấp nhận và gửi lô hàng từ và đến địa chỉ cá nhân.

11. HÀNG HOÁ CÓ GIÁ TRỊ

Các mặt hàng có giá trị như đá quý, kim loại quý, nữ trang, tiền, các giấy tờ có giá trị, đồ đạc trong nhà không có lớp bảo vệ bằng kim loại, thủy tinh hoặc đồ sứ, các tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và các tài liệu quan trọng như hộ chiếu, tài liệu/hồ sơ thầu, cổ phiếu không nên chuyển qua mạng lưới giao nhận của chúng tôi vì chúng tôi sử dụng thiết bị và máy móc tự động để xử lý và phân loại hàng hóa với nhiều lần di chuyển qua tàu và xe, có thể dẫn đến mất mát và/hoặc hỏng hóc. Tuy nhiên, nếu người gửi quyết định gửi hoặc yêu cầu chúng tôi vận chuyển các loại hàng này thông qua hệ thống phân phối hàng hóa của chúng tôi, người gửi phải chịu rủi ro.

12. BẢO HIỂM HÀNG HÓA & MỨC TRÁCH NHIỆM TĂNG

 • 12.1    Người gửi hàng có thể mua thêm bảo hiểm cho những lô hàng có giá trị cao để đề phòng trường hợp mất mát hoặc hỏng hóc xảy ra (không áp dụng cho tài liệu) theo các hợp đồng riêng biệt giữa người gửi và chúng tôi.
 • 12.2    Khi người gửi mua bảo hiểm cho hàng gửi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho mất mát hoặc hỏng hóc của hàng gửi với mức 100% giá trị hàng được khai báo. Phí bảo hiểm là 4% của tổng giá trị hàng hóa đã khai báo.
 • 12.3    Mức trách nhiệm bổ sung của chúng tôi sẽ không áp dụng trong các trường hợp sau:
  •  Chúng tôi được loại trừ trách nhiệm như được quy định trong các điều khoản và điều kiện này;
  • Không có hợp đồng bảo hiểm riêng biệt nào giữa người gửi và ShipMy liên quan đến hàng gửi đó, và/hoặc người gửi không trả phí mua bảo hiểm.
  • Giá trị khai báo vượt quá giá trị thực tế của hàng hóa.
 • 12.4    Để tránh sự nhầm lẫn, chúng tôi không bồi thường cho các thiệt hại phát sinh mang tính hậu quả (xem điều 10.1 nêu trên) hoặc trong trường hợp chậm trễ trong việc vận chuyển, hoặc trong trường hợp thiệt hại phát sinh do người gửi vi phạm nghĩa vụ theo quy định của các điều khoản và điều kiện này.
 • 12.5    Mức trách nhiệm tăng không áp dụng cho các dịch vụ khác hoặc cho việc vận chuyển các mặt hàng như đá quý, kim loại quý, nữ trang, tiền, thủy tinh, đồ sứ, tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và các giấy tờ có giá trị, hoặc phim ảnh, băng hình, đĩa CD, thẻ nhớ hoặc bất kỳ hàng hóa nào chứa dữ liệu hoặc hình ảnh tương tự. Nếu người gửi vẫn chấp nhận vận chuyển những mặt hàng này, chúng tôi đề nghị người gửi tự quyết định việc mua bảo hiểm cho những loại hàng này.

13. QUYỀN ĐÒI BỒI THƯỜNG CỦA BÊN THỨ BA

Người gửi cam kết rằng họ không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác quyền lợi đối với lô hàng gửi được kiện. Trong trường hợp có khiếu kiện, người gửi phải đền bù cho chúng tôi về các hậu quả và chi phí phát sinh do việc này, và chúng tôi sẽ tự thực hiện để tự bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Khi Quý Khách chấp nhận đặt hàng từ ShipMy, điều này đồng nghĩa với việc Quý Khách đã thừa nhận và đồng ý với tất cả các điều khoản đã nêu trên. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Khách vì sự hợp tác!