Tuesday, 31 May 2016 08:18

Dịch vụ Điều khoản và Điều khoản tại ShipMy

 

ShipMy cam kết tuân thủ đúng thời hạn, điều kiện và các điều khoản của hợp đồng nếu đáp ứng được các yêu cầu của các công cụ để thực hiện nó.

1. ĐỊNH NGHĨA

Dưới đây là các định nghĩa áp dụng cho các điều khoản và điều kiện điều chỉnh hợp đồng vận chuyển và thực hiện các dịch vụ khác giữa người gửi hàng và chúng tôi:

"Chúng tôi" hoặc "Tôi của chúng tôi" đề cập đến ShipMy.

"Người gửi""Của người gửi" đề cập đến người gửi lô hàng, người gửi hoặc người nhận lô hàng, người giữ phiếu gửi hàng, người nhận và chủ của lô hàng hoặc bất kỳ bên nào có quyền lợi pháp lý đối với lô hàng, hoặc bất kỳ bên nào có quyền đạt được các dịch vụ khác.

"Vận chuyển" bao gồm toàn bộ các hoạt động và dịch vụ chúng tôi thực hiện liên quan đến việc vận chuyển lô hàng.

"Các mặt hàng cấm" đề cập đến các sản phẩm hoặc tài liệu bị nghiêm cấm vận chuyển theo luật pháp, quy định hoặc quy chế tại bất kỳ quốc gia nào hàng vào hoặc tại quốc gia mà lô hàng đang được vận chuyển đến.

"Lô hàng" bao gồm hàng hóa hoặc tài liệu bất kỳ loại nào (cho dù hàng rời hoặc trong một hoặc nhiều hàng gói) mà chúng tôi đã nhận để vận chuyển từ một địa chỉ này đến địa chỉ khác, hoặc chúng tôi đã nhận để thực hiện các dịch vụ khác cho dù có phiếu gửi hoặc không.

"Các mặt hàng bị cấm" đề cập đến hàng hóa hoặc tài liệu bị ngăn chặn vận chuyển theo quy định, luật pháp, hoặc quy chế của bất kỳ quốc gia nào, bất kể là quốc gia nhập khẩu hoặc quốc gia đang nhận lô hàng.

2.         BÊN MÀ NGƯỜI GỬI KÝ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng vận chuyển và thực hiện các dịch vụ khác được thỏa thuận giữa người gửi và ShipMy hoặc bất kỳ chi nhánh, liên kết hoặc nơi nào mà lô hàng đã được giao để thực hiện việc vận chuyển hoặc các dịch vụ khác theo từng trường hợp cụ thể. Người gửi đồng ý rằng chúng tôi có thể ký kết các hợp đồng phụ hoặc các phần liên quan đến việc vận chuyển hoặc thực hiện các dịch vụ khác dưới các điều khoản và điều kiện chúng tôi quyết định.

3.         CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI GỬI VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÚNG TÔI

Ngay khi giao lô hàng cho chúng tôi, người gửi đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được chỉ ra trong phiếu gửi hàng, hợp đồng vận chuyển và/hoặc hợp đồng thực hiện các dịch vụ khác, cho dù người gửi ký tên lên phiếu gửi hàng của chúng tôi hay không, và cũng bất kỳ bên nào có liên quan hoặc quyền lợi đối với lô hàng hoặc việc thực hiện các dịch vụ khác.

Những điều khoản và điều kiện này cũng áp dụng cho tất cả các bên mà chúng tôi sử dụng hoặc đại diện của chúng tôi để thực hiện việc nhận hàng, vận chuyển hoặc giao lô hàng hoặc thực hiện các dịch vụ khác cho người gửi. Chỉ có một trong những nhân viên có thẩm quyền của chúng tôi mới có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện này bằng văn bản. Nếu người gửi giao lô hàng cho chúng tôi với chỉ thị bằng miệng hoặc bằng văn bản mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện này, thì chúng tôi sẽ không bị ràng buộc bởi các chỉ thị đó 

4.          HÀNG HÓA NGUY HIỂM / BẢO ĐẢM

 • 4.1       Hàng hóa nguy hiểm
  ChChúng tôi không thực hiện việc vận chuyển hàng hóa hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan đến hàng hóa mà chúng tôi xem xét là hàng hóa nguy hiểm theo quyết định riêng của chúng tôi. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn các hàng hóa được mô tả trong hướng dẫn kỹ thuật của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), quy định hàng hóa nguy hiểm của Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế (IATA), mã Hàng hóa Nguy hiểm Hàng hải Quốc tế, Thỏa thuận Châu Âu về quy định vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường bộ (ADR), hoặc bất kỳ luật lệ quốc tế hoặc nội địa khác nào có thể áp dụng đối với vận chuyển hoặc việc cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hàng hóa nguy hiểm.
 • 4.2       Các quy định bảo đảm cho Hàng hóa Đường hàng không
  • Người gửi phải đảm bảo rằng lô hàng không chứa hàng cấm như được quy định trong Phụ lục 17 của ICAO hoặc các quy định về hàng không quốc tế hoặc quốc gia khác chi phối việc bảo đảm an ninh hàng không. Lô hàng mà chúng tôi vận chuyển hoặc xử lý có thể bị kiểm tra an ninh, bao gồm việc sử dụng thiết bị X-quang, và người gửi đồng ý rằng lô hàng của họ có thể bị mở ra và nội dung lô hàng của họ có thể bị kiểm tra trong quá trình vận chuyển.
  • Người gửi phải đảm bảo rằng lô hàng được giao đến địa chỉ đúng và phải có chữ ký xác nhận về việc nhận hàng từ phía chúng tôi.
 • 4.3       Các mặt hàng cấm
  Chúng tôi không chấp nhận các lô hàng chứa các mặt hàng bị cấm.

5.          QUYỀN THANH TRA

Người gửi đồng ý rằng chúng tôi hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước nào, bao gồm cả cơ quan hải quan, có quyền mở ra và kiểm tra lô hàng của người gửi vào bất kỳ thời điểm nào.

6.          THỜI GIAN CHUYỂN HÀNG

Thời gian vận chuyển là từ 7-10 ngày, không tính các ngày cuối tuần, các ngày nghỉ lễ và các ngày nghỉ của ngân hàng, cùng với bất kỳ sự chậm trễ nào do hải quan hoặc các sự kiện khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi gây ra. Đối với dịch vụ vận chuyển kèm theo dịch vụ mua hộ, thời gian vận chuyển tính từ thời điểm chúng tôi nhận được hàng hóa từ nhà cung cấp của Quý vị.

7.          THÔNG QUAN

 • Người gửi chỉ định chúng tôi là đại lý của mình với mục đích thực hiện các thủ tục thông quan để đưa hàng vào và ra khỏi hải quan. Người gửi cũng xác nhận rằng chúng tôi là người nhận lô hàng với mục đích chỉ định môi giới hải quan để thực hiện các thủ tục khai hải quan, nếu chúng tôi có ký hợp đồng thầu phụ để thực hiện công việc này. Nếu bất kỳ cơ quan hải quan nào yêu cầu các tài liệu bổ sung để xác minh thông tin về việc khai hải quan hoặc tình trạng thông quan của chúng tôi, người gửi có trách nhiệm cung cấp các tài liệu yêu cầu này với chi phí do người gửi chịu.
 • Người gửi xác nhận rằng mọi thông tin và tờ khai liên quan đến việc xuất nhập hàng hóa được cung cấp bởi người gửi là chính xác và trung thực. Người gửi thừa nhận rằng trong trường hợp người gửi cung cấp thông tin không chính xác hoặc không trung thực về lô hàng hoặc bất kỳ nội dung nào của lô hàng, người gửi sẽ chịu rủi ro và có thể phải đối mặt với việc đòi bồi thường dân sự và/hoặc bị khởi tố hình sự. Hình phạt cho những vi phạm này có thể bao gồm việc mất đi hàng hoặc bán đi. Chúng tôi có thể tùy ý hỗ trợ người gửi trong việc hoàn tất các thủ tục hải quan và các thủ tục khác theo yêu cầu tới một mức độ nhất định. Người gửi đồng ý chịu trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi và từ chối mọi trách nhiệm phát sinh từ thông tin mà người gửi cung cấp cho chúng tôi, cũng như các chi phí liên quan đến vấn đề này. Người gửi cũng sẵn sàng thanh toán mọi chi phí hành chánh mà chúng tôi có thể tính cho người gửi khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại điều này.
 • Mọi loại thuế hải quan, thuế (bao gồm nhưng không giới hạn thuế VAT nếu áp dụng), khoản tiền phạt, phí lưu kho hoặc bất kỳ các chi phí khác mà chúng tôi phải chịu do các hành vi của hải quan, các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền hoặc do người gửi và/hoặc người nhận của người gửi không cung cấp đầy đủ chứng từ hợp lệ hoặc không thu được các giấy phép cần thiết sẽ được tính phí cho người gửi hoặc người nhận lô hàng. Trong trường hợp chúng tôi quyết định tính phí cho người nhận và người nhận từ chối thanh toán chi phí phát sinh, người gửi đồng ý thanh toán chi phí đó cho chúng tôi cùng với các chi phí hành chánh liên quan và bất kỳ chi phí bổ sung nào mà chúng tôi phải chịu. Khi chúng tôi gửi yêu cầu đầu tiên, người gửi sẽ cung cấp một giấy bảo lãnh thích hợp cho mọi thuế hải quan, thuế, tiền phạt, phí lưu kho hoặc các chi phí khác được nêu tại đây.
 • Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tất cả các thủ tục thông quan cho lô hàng của người gửi, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc chậm trễ, mất mát hoặc thiệt hại nào gây ra do sự can thiệp của các nhân viên hải quan hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

8.          NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI GỬI

Người gửi bảo đảm, tuyên bố và cam kết với chúng tôi như sau:

 • Nội dung của lô hàng phải đúng và khớp với thông báo trước đó của người gửi cho chúng tôi.
 •  Lô hàng đã được người gửi chuẩn bị và đóng gói một cách an toàn và cẩn thận để đối phó với các rủi ro thông thường trong quá trình vận chuyển và trong việc thực hiện các dịch vụ khác của chúng tôi, bao gồm cả quá trình phân loại và/hoặc xử lý đi kèm.
 •  Nội dung lô hàng phải hợp pháp, đặc biệt đối với mặt hàng điện tử chỉ chuyển từ địa chỉ cá nhân đến nơi nhận hàng của chúng tôi.
 • Người gửi cần nắm rõ thông tin về hàng hóa cần mua, bao gồm kích thước, thể loại, hiệu, chất liệu, trước khi đặt hàng.
 •  Nội dung của lô hàng không thuộc danh mục các nội dung bị IATA hoặc ICAO cấm và không chứa các mặt hàng bị cấm. Cả người gửi và người nhận đều không thuộc danh sách các người hoặc tổ chức không thể thực hiện giao dịch hợp pháp theo các quy định và luật pháp hiện hành.
 • Trong trường hợp người gửi yêu cầu chúng tôi tính phí từ người nhận hoặc bên thứ ba, nhưng họ không thanh toán cho chúng tôi, người gửi cam kết thanh toán hóa đơn kèm theo đầy đủ chi phí hành chính trong vòng 7 ngày kể từ khi chúng tôi gửi hóa đơn thanh toán cho người gửi.
 • Người gửi phải tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng.
 • Người gửi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa phù hợp theo quy định của các quy ước, chỉ thị và luật pháp liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm việc mã hóa thông tin cá nhân nếu khả năng thực hiện có sẵn, để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân trong trường hợp lô hàng bị mất hoặc gửi sai địa chỉ.

Người gửi đồng ý bồi thường cho chúng tôi và tránh không để chúng tôi chịu bất kỳ trách nhiệm nào mà chúng tôi có thể gánh chịu, bao gồm cả các phí tổn, thiệt hại và các chi phí, bao gồm các chi phí pháp lý, phát sinh từ việc người gửi vi phạm bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc cam kết nào, cho dù chúng tôi vô tình nhận một lô hàng gửi có mâu thuẫn với bất kỳ nghĩa vụ nào của người gửi.

9.          PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Dưới các quy định sau đây, chúng tôi giới hạn trách nhiệm của mình đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng hoặc sự chậm trễ nào có thể phát sinh từ quá trình vận chuyển lô hàng của người gửi như sau:

 • Đối với dịch vụ Mua Hộ: Chúng tôi cam kết hoàn trả số tiền đặt mua nếu quý vị không nhận được hàng.
 • Đối với hàng hóa được mua dựa trên chỉ định của quý vị ngoài trang web của chúng tôi, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về việc vận chuyển. Mọi vấn đề khác liên quan đến sản phẩm xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp của quý vị.
 • Vì ShipMy chỉ hoạt động như một trạm trung chuyển, hỗ trợ thanh toán và vận chuyển hàng từ nước ngoài về Việt Nam, nên chúng tôi không chịu trách nhiệm chính đối với việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào. Chúng tôi chỉ có khả năng hỗ trợ theo phạm vi có thể. Để biết thông tin về việc bảo hành sản phẩm theo chế độ của người bán, quý vị vui lòng tham khảo hướng dẫn giao dịch an toàn.
 • Trong trường hợp lô hàng gửi đến bị chậm trễ và người gửi có bằng chứng cho thấy có thiệt hại đã xảy ra, trách nhiệm của chúng tôi sẽ giới hạn ở việc hoàn trả số tiền cước vận chuyển mà người gửi đã thanh toán cho việc vận chuyển toàn bộ hoặc một phần của lô hàng bị chậm trễ.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp lô hàng bị niêm phong bởi hải quan hoặc bị bắt tái xuất hoặc phải chịu các khoản thuế tăng cao nếu người gửi không khai báo đúng giá trị thực tế và tình trạng của từng món hàng trong kiện hàng cho chúng tôi trước.
 •  Nếu lô hàng mất mát trong quá trình vận chuyển do lỗi của chúng tôi (không bao gồm dịch vụ Mua Hộ), mức đền bù tối đa sẽ được tính như sau:
  • Gấp 3 lần Phí vận chuyển.
  • 100% giá trị hàng hóa nếu sử dụng dịch vụ có bảo hiểm và đã được khai báo giá trị.


10.          NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ

 • 10.1       Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến mất thu nhập, thua lỗ, mất thị trường, mất danh tiếng, mất khách hàng, mất quyền sử dụng, mất cơ hội, bất kể việc chúng tôi có hay không biết về sự phát sinh của các thiệt hại hoặc mất mát đó, hoặc đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hoặc hậu quả nào xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân hoặc mất mát phát sinh, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc vi phạm hợp đồng, sự cẩu thả, hành vi cố ý hoặc vô ý.
 • 10.2       Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu việc chúng tôi không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào đối với người gửi:
  • Những tình huống ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm (nhưng không giới hạn) các sự kiện sau:
   •  Thiên tai như động đất, gió xoáy, bão, lũ, lốc xoáy, hoả hoạn, dịch bệnh, sương mù, tuyết hoặc sương giá;
   • Sự kiện bất khả kháng như chiến tranh, tai nạn, hành vi của quốc gia thù địch, cuộc đình công, lệnh cấm vận, hiểm họa từ không khí, xung đột nội bộ tại quốc gia hoặc cuộc biểu tình của dân chúng;;
   • Những trường hợp gián đoạn mạng lưới giao thông đường hàng không hay đường bộ trên quy mô toàn quốc hay quy mô địa phương và những trục trặc cơ học xảy ra cho Những khuyết tật tiềm ẩn hay thiếu sót vốn có của hàng hoá gửi đi;
   • Hành vi tội phạm của bên thứ ba, chẳng hạn như trộm cắp hoặc cố ý tạo ra hỏa hoạn.
  • BấBất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào từ phía người gửi hoặc bên thứ ba::
   • Việc người gửi vi phạm hoặc gây vi phạm quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của các điều khoản và điều kiện này.